தை 11, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்பளிப்பு

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்பளிப்பாக கனடாவில் வாழுகின்ற தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களினூடாக சேர்க்கப்பட்ட ரூபா 100781.25 கிடைக்கப்பெற்றது […]

மார்கழி 15, 2020 – பங்கின் சிறுவர்களுக்கு நத்தார் பரிசு

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களுக்கான சிறு உதவிக்கும் பங்கின் சிறுவர்களுக்கு நத்தார் பரிசு வழங்குவதற்குமென கனடாவில் வாழுகின்ற தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களினூடாக […]