புரட்டாதி 25, 2020 – ஆலய புனரமைப்பு பணிகளுக்கான உதவி

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய புனரமைப்பு பணிகளுக்காக புலம்பெயர்ந்து கனடாவில் வாழுகின்ற தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களிடம் கேட்டதற்கு அமைய அவர்களால் சேகரிக்கப்பட்ட நிதியுடன் ஆலய […]