தை 24, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்திற்கு புதிய பங்குத்தந்தை

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்தின் புதிய பங்குத்தந்தையாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் அருட்பணி எல். எம். தயாகரன் அவர்களுக்கு எமது வாழ்த்துக்கள்

தை 11, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்பளிப்பு

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்பளிப்பாக கனடாவில் வாழுகின்ற தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களினூடாக சேர்க்கப்பட்ட ரூபா 100781.25 கிடைக்கப்பெற்றது […]