புரட்டாதி 15, 2022 – ஆலய பயன்பாட்டிற்கான கழிப்பறை பாதை சீர்செய்யப்பட்டது