தை 14, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா திருப்பலி

Thank you Catholic Media – Jaffna RC Diocese for the photos