ஆலய புனரமைப்பு நிதி

கனடாவில் வாழுகின்ற கரம்பொன் தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களினூடாக சேர்க்கப்பட்ட நிதி
கரம்பொன் தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களினூடாக நேரடியாக வங்கி கணக்கிற்கு வைப்பிலிடப்பட்ட நிதி
கரம்பொன் தூய செபஸ்தியார் ஆலய புனரமைப்புக்கான பொருளுதவிகள்

கிறிஸ்ரி இராஜரட்ணம் (செல்வன் – யாழ்ப்பாணம் செல்வா ஹார்ட்வயர்ஸ், சாரா இண்டஸ்டரியின் உரிமையாளர்) – இரண்டு பிரதான வாயிற்கதவுகள் (Main Gates)

ஜோன் விக்டர் அவர்கள் பாடகர் குழாமுக்கு தேவையான பாடல்கள் இசைக்ககும் கருவியும் அதற்கு தேவையான ஒலிபெருக்கியும் (Organ & Speaker)

ஆலய புனரமைப்பு கணக்கறிக்கை