ஆடி 1, 2022 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் வருடாந்த திருவிழா 2022