புரட்டாதி 5, 2022 – கரம்பொன் சேமக்காலை புனரமைப்புப் பணிகள் ஆரம்பம்