வைகாசி 6, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலயம் – ஆறு மணிக்குத் திருந்தாதி மணி ஒலித்தல்