சித்திரை 10, 2021 –கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலயம் – சிரமதானப்பணியில் மறைக்கல்வி பயிலும் சிறார்கள்